”Feltpost til/fra Frikorps Danmark”

Post til de frivillige skulle sendes som Feltpost, hvilket vil sige igennem det af militæret oprettede postsystem og kunne derfor sendes portofrit når det var forsynet med påskriften ”Feltpost” i højre øverste hjørne. Den enkeltes adresse var kun rang og navn efterfulgt af et nummer. Nummeret angav en kode som af militærpostorganisationen kunne tydes til hvilken enhed og hvor enheden var på det pågældende tidspunkt. Følgende numre var tildelt Frikorpset.
 • Stab 46 050 A
 • 1. Kompagni 46 050 B
 • 2. Kompagni 46 050 C
 • 3. Kompagni 46 050 D
 • 4. Kompagni 46 050 E
 • Uddannelsesstab 45 665
 • Ersatzkompagni, Bobruisk: 48 499 (fra november 1942)
 • Uddannelsesstab 45 665
 • SS Ergänzungsamt Nordsee Kopenhagen: 17 632 S (A. F. Kriegersvej 3)
Da det danske postvæsen imidlertid fungerede selvstændig, skulle man i den første tid af Frikorpsets levetid indsende sit feltpostbrev til militærpostens opsamlingssted på A.F. Krigersvej 3 i København som indlagt i et andet brevomslag med normal dansk indenrigsporto på. Post til Danmark blev forsendt af samme kanaler og blev udbragt af det danske postvæsen. Postforsendelser var underlagt de gældende regler for censur, dvs. at man blandt andet ikke måtte angive by og stednavne, og når brevene var blevet gennemlæst af censuren blev de påført stempel og lukkebanderole.


Skrivelser som vedrører de postale forhold
Instruktion III nr. 7928 fra: Ministeriet for offentlige arbejder, Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet
  Postforsendelser til Frikorps Danmark. dateret: København, den 5.9.1941
  Det meddeles herved til Efterretning, at der efter Aftale med det tyske Reichs-postministerium gælder følgende Regler for Postforsendelser til og fra Frikorps Danmark: Til og fra Korpsets Medlemmer kan der sendes almindelige Breve af Vægt indtil 100 g samt Brevkort. Anbefalede Forsendelser, Værdibreve og Pakker kan kun sendes i militærtjenstligt Øjemed. Forsendelserne skal være paategnet ” Feltpost ”. I Forsendelsernes Udskrift maa der ikke angives noget Bestemmelsessted. i Stedet for Bestemmelsessted skal anføres den paagældende Troppeafdelings Feltpostnummer.I Forbindelse med Modtagerens Navn maa der ikke angives saadanne Tjeneste-gradsbetegnelser, som kan give Oplysning om vedkommende Troppeafdelings Art. Medens det saaledes er tilladt at anføre f.Eks. Soldat, Løjtnant o.s.v.,maa der ikke anføres feks. Kanoner, Pioner, Telegrafist o.s.v. I øvrigt gælder det fremdeles, at Brevforsendelser fra Danmark til Frikorpset skal være frankeret forud til indenlandsk Landsportotakst, samt at Feltpostforsendelser til Danmark, der indgaar ufrankeret, udleveres uden Opkrævning af PortoFrikorps ”Danmark” s Presseafdeling meddeler, 1942
Post til de danske Frivillige.
Breve: Konvoluten med den SS-Frivilliges Navn skal af Hensyn til Censuren være aaben ved Afleveringen eller Indsendelsen ( i almindelig frankeret Konvolut) til SS-Postkontoret, A.F. Kriegersvej 3, København Ø, hvorfra den ekspederes portofrit som Feltpost til Adressaten. Pakker: kan sendes 2 Gange maanedlig. Om Vægt og Indhold m.v. giver Hjemmefronten, Rosenvængets Alle 32, København Ø., Central 14.435, alle oplysningerSS-Ersatzkommando Dänemark, København V, Jernbanegade 7.
Til alle SS-Frivilliges Paarørende
Ang.:Forsendelse af Feldpostpakker.
I de fleste Tilfælde maa Pakkerne til vore Frivillige tilbagelægge en lang Vej. Det er derfor strengt nødvendigt, at Indpakningen i Fremtiden maa være meget fast. Indholdet maa ikke ligge løst, saaledes at det kan forskyde sig. Pakkens Størrelse maa højst udgøre 20x10x10 cm. Netop den daarlige Indpakning har i den sidste Tid været Grunden til, at forskellige Forsendelser er gaaet tabt. Samtlige Forsendelser skal fra og med 1. April 1943 være forsynet med et 40 Øre`s Frimærke. Dette skal dog ikke paaklæbes, men lægges løst imellem yderste og inderste Indpakning. Feltpostadressen henholdsvis den aabne Adresse skal skrives tydeligt og læseligt !
Afsenderen skal skrives paa Bagsiden. Paa herværende Tjenestested kan kun modtages Pakker til Frivillige ved Vaaben-SS. Pakker til Soldater, der tilhører andre Enheder af Værnemagten kan ikke befordres. Pakken maa højst veje 1 kg. Til en Frivilligs Adresse maa kun sendes 2 Pakker om Maaneden. SS-ObersturmführerSS-Ersatzkommando Dänemark, København V, Jernbanegade 7
Feltpostpakker
Pakkerne skal være indpakket i 2 gange indpakning og fremsendes til adressen:
SS-Ersatskommando Dänemark, Jernbanegade 7, København V hvor videreforsendelse til troppeenheden som tjenestepost finder sted.
Følgende skal bemærkes: Breve må ikke pakkes med ! Brandfarlige ting ( tændstikker, benzin osv. ) er udelukket fra befordring. Glasvarer kan på grund af deres skrøbelighed ikke sendes. Rationerings varer er underlagt udførselsforbud. Hvis De vil sende noget af Deres egen tildeling (f.eks. smør), bør de tænke på, at varen, på grund af den ofte lang forsendelsesvej, let fordærves, specielt i den varme årstid. Det rådes i det hele taget til overhoved ikke at sende let fordærvelige levnesmidler. Desuden udbedes det, at man meddeler SS-Ersatzkommando om pakkeforsendelsen, for hermed at have kontrol med modtagelsen af pakkerne. Breve til SS-frivillige.
Bliver sendt på følgende måde(i 2 konvolutter med åben modtager):
SS-Ersatzkommando Dänemark, Jernbanegade 7, Kbh. V.
for videre forsendelse til: SS-Grenadier xxxxx, Feldpostnummer xxxxx.