Udskrift af Dombogen

for Retskreds Nr. 18, Ringsted Købstad og Herred samt Skjoldenæsholm og Svenstrup Birker

- til Friko .. .C.140/1945 Afsagt 8/4 1946

                                        D O M

                                  Anklagemyndigheden

                                        m o d

                                 Hans Kxxxx JxxxxxxxxUnder denne Sag, der er behandlet under Medvirken af Domsmænd, er der ved Anklageskrift af 18/12 1945 fra Statsadvokaten for Sjælland rejst Tiltale ved Retten for Ringsted Købstad m.v. mod Hans Kxxxx Jxxxxxxxx til Straf

                                           I

efter Straffelovstillægget af 1. Juli 1945 § 10, stk 1, ved fra den 28. August 1941 til den 29. Januar 1944 at have gjort tjeneste i Frikorps Danmark og S.S. Pansergrenaderregiment Danmark i Tyskland og Rusland,

                                           II

og efter samme Lovs §10, Stk. 2, ved fra den 29. Januar 1944 og indtil Kapitulationen at have gjort Tjeneste i Schalburgkorpset, S.S.A. Bataillon Schalburg og S.S. Vagtbataillon Sjælland paa Kasernen i Ringsted, hvor han flere Gange deltog i Jernbanestrejf.

Tiltalte er født den 10/10 1908 og ikke fundet tidligere straffet.

Det fremgaar af Sagens Oplysninger, derunder Tiltaltes Forklaring, at han midt i August 1941 for Krigstid log sig hverve til Frikorps Danmark for at bekæmpe Kommunismen. Den 28. s. M. afgik han til Hamburg, hvor han paabegyndte sin militære Uddannelse. Den 20/5 1942 blev han indsat paa Fronten i Rusland syd for Ilmensøen, hvor han opholdt sig til omkring den 12/8 1942, da hans Kompagni blev trukket tilbage til Letland. Her blev han på Grund af Sygdom indlagt paa Lazaret i Riga i 3 Uger, hvorefter han atter kom til Treskau.

Efter et ganske kort Ophold her var han med paa Korpsets Orlov i København i September 1942. Da Orloven var udløb... Gange deltaget i Jernbanebevogtning, en gang ved Fjenneslev og to Gange ved Kværkeby. Han protesterede imod Deltagelse i disse Vagter, fordi han var blind paa venstre Øje og døv paa venstre Øre, og derfor ganske uegnet til denne Tjeneste. Disse Protesters Berettigelse blev ogsaa anerkendt, men han indvilligede dog hver Gang i undtagelsesvis at overtage Jernbanevagten, fordi man fremhævede for ham, at han kun blev benyttet paa Grund af Mangel paa Mandskab.

Tiltalte har været interneret fra den 7. Maj 1945 og fængslet fra den 16. s. M.

Som Følge af det anførte vil Tiltalte, der efter det oplyste ikke har gjort Tjeneste i Pansergrenaderregiment Danmark, være at anse efter Straffelovstillæg Nr. 259 af 1. Juni 1945 § 10, Stk. 1 og 2 med Fængsel i 3 Aar, hvoraf 11 Maaneder i Medfør af Straffelovens § 86 og dennes Analogi anses som udstaaet. I Medfør af Straffelovs- tillæggets § 6 frakendes Tiltalte almen Tillid i 5 Aar.

THI KENDES FOR RET:

Tiltalte Hans Kxxxx Jxxxxxxxx bør straffes med Fængsel i 3 Aar, hvoraf 11 Maaneder anses som udstaaet.

Tiltalte kendes uværdig til almen Tillid for et Tidsrum af 5 Aar.

Tiltalte bør betale Sagens Omkostninger, derunder 80 Kr. i Salær til den beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører M. Ladefoged.


                                              Urban Petersen

                                              oooooOOOOooooo

<-Tilbage til smaa notater