Barndom

Min Fader er født i K, min Moder er fra S og Datter af Chr. Christensen som deltog i Krigen 1864. Far og Mor blev Gift den 15. November 1907 og overtog min Bedstefaders Ejendom i K, som bestod af 7 Td. Land. Jeg blev [født] den 10 oktober 1908 og fik med Tiden fire Søskende, tre Brødre og en Søster.

Da jeg var ca 5 Aar var jeg i Pleje hos min Moster i S, et lille Stk. Tid under min Moders Sygdom. Den 14. oktober 1914 døde min Farfar. Jeg husker ogsaa dunkelt at Verdenskrigen brød ud i 1914, vores Nabo blev Indkaldt til Sikringsstyrken.

Den første Ildebrand jeg saa, var da Dyrlæge Jensens Ejendom i A brændte, og ligeledes var jeg første gang passager i hans Bil. To Gange - medens jeg daarligt kunde knappe mine Bukser - vandrede min Søster og jeg til S, trækkende med en lille Vogn, den ene Gang til min Moster og næste til min Morbroder, og begge gang uden Tilladelse og blev saa fulgt hjem af vores Fætter, som var lidt ældre. En Gang skulde jeg give mig nyttig da vi høstede Rug, jeg vilde være med at "tage fra", og var saa uheldig at stikke Hovedet ned i en Hvepserede, som havde slaaet Lejr i Rugmarken. Jeg maatte holde Sengen i flere Dage.

1916

Om Foraaret 1916 købte min Fader en større Ejendom i S, og den 4. April flyttede vi saa ind og min Søster og jeg var med at trække Køerne til deres nye Hjem. Et par Dage efter begyndte min Søster og jeg at gaa i Skole hos en ældre Dame ved Navn Frk. Jensen. Naar vi Drenge saa gik hjem fra skole om Sommeren, skulde vi have vores daglige Bad, og det forgik i en Mergelgrav der i Nærheden, og da vi smaa "Knorti" havde "Vandskræk" i Begyndelsen, tog min Fætter og de andre store "Høvle" os i Hovedet og den anden Ende, hvorefter vi fik en forsvarlig Dukkert, som kurerede os i Fremtiden. Paa alle Helligdage om Sommeren var vi enten i Skoven, hvor vi legede "Røver og Soldater", gik efter Kort og fandt Genstande, som Modparten gemte, eller ogsaa spillede vi Langbold, Kurvebold og senere fodbold, samt andre Lege. Om Vinteren gik jeg til Gymnastik, og efter Konfirmationen i Aftenskole.

1918

Da vi var en halv Snes Aar, maatte vi begynde at arbejde. I 1918 døde min Mormor, og vi var i begyndelsen i Sonnerup, og ved samme Tid dukkede den spanske Syge op og mange Mennesker - unge og gamle - døde af den. Samme Aar den 1. Maj fik vi en ny Skolelærer, som hed Georg Elm. Den første Tid boede han i A. Han kom hver Morgen kørende paa sin B.S.A. Han var en god lærer meget afholdt af Børn og Ældre i hele Sognet, og deltog meget i Sport, bl.a. Gymnastik, Fodbold og Skydning, og ledede i 25 Aar Aftenskolen for Sognets Unge.

1920

I 1920-21 blev der bygget en Del Viadukter over Banen, bl.a. en paa vores Mark som Banen skar igennem, og alle Byens Børn og Unge var vældigt interesserede i det, og om Aftenen kørte vi med Tipvogne. Om Sommeren 1922 gik jeg til Præst og blev den 1. Oktober konfirmeret af forhenværende Kirkeminister P. Dahl, som dengang var folketingsmnand og meget gode Venner med Th. Stauning.

1923

Da jeg var 15 Aar fik jeg min første Cykle, fra "Smede Jørgen" i A, og saa gik den vilde Jagt ud i Naturen om Søndagen, bl.a. til Ringsted og Næstved, og om Aftenen ud til Lilleskov, hvor de unge samledes. Engang fandt vi paa at lægge "Pakker", ude paa Landevejen, med en tynd Snort i, som naaede ind til os i skoven, og naar der saa kom Cyklister forbi, sprang de af "Dyret" og vilde tage Pakken op; men som flyttede sig, naar at de bøjede sig efter den, og saa forsvandt vi skyndsomt langt ind i Skoven. Vi lavede det ogsaa med Kirkeminister P. Dahl.

Videre til Hans' læretid ->