Min soldatertid og hjemsendelse

Den 13. Maj var jeg paa Session i Køge og blev taget til Soldat og trak Nr. 217. Hen paa sommeren fik jeg Indkaldel-sesordre og skulde møde paa Baads-mandsstrædes Kaserne den 3. Januar 1929. Sidst i Oktober holdt vi flere Afskeds-gilder, da en Del paa Mejeriet og "Rosenbækgaarden" skulde skifte Plads, og det mest "fugtige" blev holdt paa Mejeriet. De sidste to Maaneder arbejdede jeg paa "Flinterupgaard" i Ringsbjerg.

Den 3 Januar 1929 kom jeg saa i "Trøjen" og fik Nr. 342. De første to Maaneder var strenge, man for rundt som en "tam Vild". Det var jo Rekruttiden. Den 4. marts blev jeg flyttet til Husarkasernen, hvor jeg blev Oppasser for daværende Premierløjtnant Lange, hvor jeg havde fire Mennesker og to Heste at passe.

I Fritiden lærte vi København at kende ved forskellige Besøg, bl.a. Tivoli, "Bakken", Idrætsparken, Zoologisk Have. En af de sidste Dage besøgte vi Tuborg Bryggerierne og blev godt vaade "Indvendig" og fortsatte om Aftenen i Viborggade paa flere Værtshuse. I Juli var jeg saa uheldig at falde af en Hest og fik Hjernerystelse og laa 3 Uger paa "Grødslottet". Den 4. September 1929 var tjenestetiden Udløbet, og vi samledes paa "Bossen" for at aflevere vores udrustning, og da Kommandoen lød: "Som Civil træd af" forlod et Hold glade unge Mennesker Soldatertiden, og drog ud i det civile Liv igen.

Den 1. November 1929 kom jeg til Vallø Mejeri som Mælkekusk og Karl, og hjalp lidt til i Mejeriet ogsaa. Den 20. Januar 1930 skulde jeg tage en Cykle med til Smedien fra "Kammerherregaarden". Jeg stod op og holdt den over et Stykke ujævn Vej, hvor jeg fik Overbalance og faldt af, forstuvede det ene Ben. Det kostede 3 Uger paa Ryggen. Den 1. September 1930 rejste jeg grundet paa Indtrufne "Omstændigheder" til Strøby; men kom tilbage til "Dyrehavegaarden" Vallø den 1. November 1930, hvor jeg igen havde en lærerig Plads med Frø- og Karfoffelavl samt Svineopdræt. Da jeg var Forkarl, kørte jeg med Maskinere og havde de fleste Ture til Køge og andre Steder med Svin, Kartofler, Gulerødder, Kaal m.m.

Om sommeren 1931 døde min gamle Farmor som den sidste af mine Bedsteforældre og blev begravet paa S Kirkegaard. Om Efteraaret havde vi to 36" Tærskeværker ude, som arbejdede for Egnens Folk. Naar Dagens Arbejde var tilende, gik vi gerne en Tur gennem den smukke Dyrehave og Vallø Slotshave, om til Vallø Kro og drak en Bajer eller Aftenkaffe; gik saa tilbage igennem den stille og idyliske skov og hørte Taarnuret slaa elleve - og sommetider tolv Slag.

<-Tilbage til Hans' læretid | Videre til 1932 og 1934 ->